Prof. dr. Peter-Ben Smit

CV en Publicaties

Contact

 

Inhoud

 1. Korte biografie (uitvoerig CV met publicaties) / Brief biography (extensive CV with publications)
 2. Onderzoeksinteresses / Onderwerpen voor scripties en dissertaties
 3. Research interests / Possible topics for theses

Korte biografie (uitvoerig CV)

Ik ben is sinds maart 2011 hoogleraar oude katholieke kerkstructuur (alsmede inhoudende geschiedenis en leerstellingen van het oudkatholicisme) vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht.  Daarnaast ben ik Universitair Docent Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam en assisterend pastoor van de Oud-Katholieke Parochie Amsterdam. Voor mijn huidige werkzaamheden in Nederland studeerde ik theologie aan de Universiteit van Amsterdam en het Oud-Katholiek Seminarie in Utrecht, daarna volgende internationale omzwervingen, die me naar Sheffield, Bern, de Filippijnen en New York voerden. In Bern promoveerde ik over de voorstelling van het Rijk Gods als maaltijdgemeenschap  in het Nieuw Testament en verwierf er enige latere jaren later de graad van “Dr. Theol. Habil.” met een proefschrift over de ontwikkeling van de ecclesiologiën van de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht en de Filippijnse Onahfhankelijke Kerk (Iglesia Filipina Independiente). Mijn huidige onderzoek aan het Seminarie houdt zich bezig met de vraag van het ontstaan en het functioneren van de canon van het Nieuwe Testament in de vroege kerk en in moderne ontwerpen voor canonieke exegese. Verdere onderzoeksinteresses zijn hieronder opgesomd. Ik moedig studenten aan, contact met mij op te nemen voor mogelijke scriptie en/of dissertatie-onderwerpen.

(Klik hier voor een uitvoerige CV)

Brief biography (extensive CV)

Since March, 2011 I am professor for the ecclesiology of the early church (as well as for the history and doctrine of Old Catholicism) at the University of Utrecht (on behalf of the Old Catholic Seminary). In addition to this, I also serve as assistant professor of New Testament at the Vrije Universiteit Amsterdam and as assistant rector in the Old Catholic parish of Amsterdam. Before my current work in the Netherlands, I studied theology at the University of Amsterdam and the Old Catholic Seminary in Utrecht. Subsequently I studied, researched, and work abroad, in Sheffield, Bern, the Philippines, and New York. In Bern, I received a doctorate for a thesis on the eschatological meal in the New Testament and also completed the degree of “Habilitation” with a thesis on the ecclesiologies of the Old Catholic Churches of the Union of Utrecht and the Philippine Independen Church (Iglesia Filipina Independiente). My current research at the Old Catholic seminary focuses on the development of the New Testament canon in early Christianity and the role it played in biblical interpretation back then and in modern proposals for “canonical exegesis.” Further research interests have been listed below. I encourage students to be in touch for possible topics for theses.

Click here for a more elaborate CV.

Onderzoeksinteresses – Onderwerpen voor scripties en dissertaties

Studenten en aangaande promovendi nodig ik uit, om contact op te nemen over mogelijke onderzoeksonderwerpen, mijn eigen interesses kunnen daarbij uitgangspunt zijn.

Mijn huidig onderzoek concentreert zich op:

-        De ontwikkeling van de nieuwtestamentische canon en zijn functie in de interpretatie van de Bijbel in het vroege Christendom en in moderne ontwerpen voor canonieke exegese.

-        Het begrip “traditie” in oecumenische dialogen.

-        De geschiedenis van (oud-katholiek) oecumenische relaties.

-        “Mannelijkheid” in het vroege Christendom

-        Het gebruik van “voorbeelden” (paradeigmata) in de brieven van Paulus (i.h.b. in Filippenzen)

-        De betekenis en ontwikkeling van vroegchristelijke adoptianisme.

Voor verdere details van mijn onderzoeksinteresses op het gebied van de geschiedenis van het Christendom, oecumenische theologie (incl. anglicaanse theologie en geschiedenis) verwijs ik naar de bibliografie, die in mijn uitvoerige CV te vinden is.

Op het gebied van het Nieuw Testament ben ik verder geïnteresseerd in:

 1. A.    Teksten en boeken:

 

-        De synoptische Evangelies (zie i.h.b. mijn dissertatie Food and Fellowship in the Kingdom)

-        Het corpus Johanneum, waaronder:

 • De structuur van het Johannesevangelie
 • Mannen en vrouwen in het Johannesevangelie

-        Het corpus Paulinum, waaronder

 • Paradeigmata in Filippenzen
 • Paul en mannelijkheid

-        De Openbaring van Johannes

 

 1. B.     Context en bredere (theologische) vragen:

 

-        Vroegchristlijke eschatologie

-        Vroegchristlijke christologie (i.h.b. “adoptianisme”)

-        Het begrip “Rijk Gods”

-        Niet-canonieke vroegchristlijke geschriften

-        De historische Jezus, waaronder:

 • Postmoderne historiografie en de historische Jezus

-        Het Nieuwe Testament en Gender, waaronder:

 • Mannelijkheid in het Nieuwe Testament
 • Mannelijkheid en autoriteit in het Nieuwe Testament

-        Voedsel (en gerelateerde symboliek) in het Nieuwe Testament, waaronder:

 • Wonderbare spijzigingen

-        Maaltijdgemeenschap (en ecclesiologie) in het Nieuwe Testament, waaronder:

 • Rijk Gods en maaltijden in het Nieuwe Testament

-        Maria in het Nieuwe Testament

-        Ambt in het Nieuwe Testament

 1. C.     Interpretatie:

 

-        Tekst, interpretative en autoriteit

-        Nieuwtestamentische hermeneutiek (incl. haar geschiedenis), waaronder:

 • Bijbelse interpretative en politiek
 • Oecumenische bijbelse hermeneutiek
 • Schrift en traditie in de oecumenische beweging
 • Fundamentalistische hermeneutiek
 • Canonieke hermeneutiek
 • Autobiografie en bijbelse interpretatie
 • (Verdere) postmoderne benaderingen van het Nieuw Testament

-        De geschiedenis van den interpretative van het Nieuwe Testament

 

Research Interests  - Topics for thesis

I encourage students and potential Ph.D. students to contact me regarding possible fields of research, my own research may give you an idea what I am interested in.

My current research focuses on:

-        The development of the NT canon and its function in biblical interpretation in early Christianity and modern “canonical approaches” (monograph in preparation)

-        The notion of “tradition” in ecumenical dialogues  (monograph in preparation)

-        The history of (Old Catholic) ecumenical relations (two monographs in preparation)

-        The notion of “masculinity” in early Christianity (various papers in preparation)

-        The use of “examples” (paradeigmata) in Paul’s letters (esp. Philippians) (monograph in preparation)

-        The meaning and development of early Christian “adoptianism”

For specifics in the field of Church History, Ecumenism (incl. the study of Anglicanism), I refer to the bibliography included into my CV.

Within the field of New Testament Studies, I am furthermore interested in :

 

 1. D.    Texts and Books:

 

-        The Synoptic Gospels (see esp. Food and Fellowship in the Kingdom)

-        The Johannine Literature (see esp. idem, as well as various papers)

 • The structure of the Gospel of John
 • Men and Women in the Gospel of John

-        The Pauline Letters (see forthcoming monograph on Philippians, various papers)

 • Paradeigmata in Philippians
 • Paul and Masculinity

-        The Book of Revelation

 

 1. E.     Context and Broader (Theological) Questions

 

-        Early Christian Eschatology

-        Early Christian Christology (esp. “adoptianism”)

-        The Notion of the Kingdom of God

-        Extra-canonical early Christian Writings

-        Questions of the Historical Jesus

 • Postmodern Historiography and the Historical Jesus

-        New Testament and Gender

 • Masculinity and the New Testament
 • Masculinity and Authority in the New Testament

-        Food and Food Symbolism in the New Testament

-        Meal Fellowship (and Ecclesiology) in the New Testament

-        Heavenly Meal Fellowship in the New Testament

-        Mary in the New Testament

-        Miraculous Feedings in the New Testament

-        Ministry in the New Testament

 1. F.     Interpretation:

 

-        Text, Interpretation and Authority

-        Questions of New Testament Hermeneutics (including the history of New Testament Hermeneutics), including:

 • Biblical Interpretation and Politics
  • Biblical Interpretation in the Philippines
 • Ecumenical Biblical Hermeneutics
 • Scripture and Tradition in the Ecumenical Movement
 • Fundamentalist Biblical Interpretation
 • Canonical Biblical Hermeneutics
 • Autobiography and Biblical Interpretation
 • Postmodern Approaches to the New Testament

-        The History of Interpretation of the New Testament