Toegevoegde onderzoekers

Prof.dr. Jan Hallebeek

Prof. dr. Jan Hallebeek (1954) studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aldaar in 1986. Hij doceerde Romeins recht, rechtsgeschiedenis en rechtsfilosofie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was van 1998 tot 2006 werkzaam als bijzonder hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Faculteit Godgeleerdheid te Utrecht (disciplinegroep kerkgeschiedenis). Thans is hij hoogleraar Europese rechtsgeschiedenis aan de VU, waar hij tevens bestuurslid is van het Centrum voor Kerk & Recht. Hij publiceerde Quia natura nichil privatum, Aspecten van de eigendomsvraag in het werk van Thomas van Aquino (1986), The Concept of Unjust Enrichment in Late Scholasticism (1996), Fons et Origo Iuris, Een historische inleiding tot het vermogensrecht (2006) en artikelen op het gebied van het Romeinse recht, de Middeleeuwse rechtswetenschap en het ecclesiologisch Jansenisme. Van 1988 tot 2014 was Jan Hallebeek onbezoldigd docent voor kerkelijk recht aan het Oud-Katholiek Seminarie. Zijn geleidelijk tot boek uitgegroeide collegedictaat is in 2011 gepubliceerd als "Canoniek Recht in Ecclesiologische Context".

Mgr.Dr. Dirk Jan Schoon

Dick Schoon (1958) is geboren en opgegroeid in IJmuiden. Na de lagere school ging hij naar het gymnasium in Driehuis. Hij studeerde in Amsterdam eerst een paar jaar psychologie en daarna theologie aan de UvA. In Amsterdam volgde hij met name, zoals zovelen die voor die faculteit kozen, de colleges van Karel Deurloo, die hem liet delen in zijn geleerdheid in Tenach. Zijn hoofdvakscriptie ging over Jeremia. Jaren later promoveerde hij aan de VU op de geschiedenis van de oud-katholieken in de 19de eeuw. Zijn promotoren waren Jan Hallebeek en Jan Jacobs. Sindsdien doet hij nog altijd graag onderzoek in de rijke archieven van de Oud-Katholieke Kerk in Haarlem en Utrecht, waar regelmatig nog een lezing of artikel uit voort vloeit.