Docenten

Docenten

Dr. Mattijs Ploeger (1970) studeerde theologie te Leiden (hoofdvak Nieuwe Testament, bijvak kerk- en dogmengeschiedenis 20e eeuw) en volgde de kerkelijke opleiding aan de hervormde kerkelijke opleiding te Leiden (gedeeltelijk) en aan het Oud-Katholiek Seminarie te Utrecht (specialisatie systematische theologie). Vervolgens studeerde hij een half jaar aan het anglicaanse theological college "Westcott House" te Cambridge, waar hij een boekje schreef over de hoogkerkelijke anglicaanse beweging in de 19e en 20e eeuw (High Church Varieties). In 2008 promoveerde hij bij prof. mr. Jan Hallebeek en prof. dr. Anton Houtepen aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift op het grensvlak van ecclesiologie, liturgie en oecumenische theologie (Celebrating Church). Sinds zijn diaken- en priesterwijding in 1999 was hij assisterend pastor te Egmond en daarna pastoor van de parochies te Krommenie, Egmond en Haarlem. Thans is hij (opnieuw) assisterend pastor in de parochie van St. Agnes te Egmond. Naast zijn pastoorschap werd Mattijs Ploeger in 2008 docent systematische theologie en sacramentenleer aan het Seminarie; een jaar later werd hij tevens rector. Sinds 2016 is hij tevens docent liturgiek als opvolger van dr. Koenraad Ouwens.

Dr. Remco Robinson (1979) is sedert 2008 secretaris van het College van Docenten en sinds 2009 docent praktische theologie. Na zijn priesterwijding in 2006 was hij pastoor van Arnhem. Vanaf 2010 is hij rector van de statie Zeeland. In 2007 promoveerde hij op een studie naar de opvattingen over het kerkelijk huwelijksritueel (Celebrating Unions).

  

Prof. dr. Peter-Ben Smit (1979) studeerde aan de universiteiten van Amsterdam, Sheffield, en Bern, alsmede aan het Oud-Katholiek Seminarie in Utrecht en het General Theological Seminary in New York, een stad waar hij tevens tot ziekenhuispastor opgeleid werd. Smit promoveerde in 2005 in Bern met  een proefschrift over de voorstelling van het Rijk Gods als maalgemeenschap in het Nieuwe Testament. Hij verwierf de postdoctorale graad  „Dr. Theol. Habil.“ in 2009 met een vergelijkende studie over de historisch ontwikkeling van het zelfverstaan van de Iglesia Filipina Independiente (Filippijnse Onafhankelijke Kerk) en de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht. Op grond van de laatstgenoemde kwalificatie werd hij in 2010 tot „Privatdozent für Allgemeine Kirchengeschichte und Geschichte des Altkatholizismus“ aan de Universiteit Bern benoemd. Deze functie bekleedde Smit, die in 2005 tot priester gewijd werd, naast het pastoraat van de parochie Bern en een aanstelling als universitair docent Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als docent, onderzoeker en pastor deed Smit ervaring op in Nederland, Zwitserland, de USA en de Filippijnen, waar hij regelmatig als gastdocent werkzaam is. Van 2011 tot 2018 was hij assisterend pastor van de oud-katholieke parochie te Amsterdam. Smit publiceerde op het gebied van het Nieuwe Testament, hermeneutiek, de kerkgeschiedenis en de oecumenische theologie. Hij is sinds 2011 bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht namens het Oud-Katholiek Seminarie. Daarnaast is hij thans hoogleraar contextuele exegese aan de Vrije Universiteit Amsterdam, hoogleraar systematische theologie aan de Universität Bern (Zwitserland) en deken van het bisdom Haarlem.

 

Mr. drs. Adriaan Snijders (1972) studeerde Nederlands recht (specialisatie bestuursrecht) in Rotterdam en Bijbelwetenschappen (specialisatie Nieuwe Testament) in Utrecht. Hij werkt als zelfstandig stafjurist voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en vervolgt zijn theologische studie met de ambtsopleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie. Binnen de Oud-Katholieke Kerk vervult hij onder meer de functies van secretaris van de Commissie voor het Kerkrecht en tweede vertegenwoordiger bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. In de eerstgenoemde functie is hij betrokken bij de ontwikkeling en actualisatie van diverse kerkelijke regelingen. Sinds 2016 is hij docent kerkrecht.
Can. drs. Wietse van der Velde (1953) is sedert 1993 docent kerkgeschiedenis. Na zijn priesterwijding in 1984 was hij pastoor van Amersfoort, Groningen, Rotterdam, 's-Gravenhage, Delft en thans van Hilversum. Gedurende een aantal jaren was hij verantwoordelijk voor de opleiding van lectoren. Momenteel is hij o.a. bezig met een kerk- en liturgiehistorisch onderzoek naar de lange weg van de overgang van de Latijnse naar de Nederlandse liturgie in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Over de geschiedenis van de Amersfoortse parochie publiceerde hij het boek Sint Joris op 't Zand. Van der Velde is deken van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht en lid van een aantal nationale en internationale theologische en oecumenische adviescommissies.

 

Mgr. dr. Joris Vercammen (1952) is sedert 1996 docent ecclesiologie en ambtsleer. Van 1996 tot 2000 was hij rector van het seminarie. In 1997 promoveerde hij op een onderzoek naar de theorie en de praktijk van het identiteitsberaad in een viertal oud-katholieke parochies (Identiteit in beraad). In 2000 werd hij verkozen tot aartsbisschop van Utrecht. Voor een klein deel van zijn tijd is hij nog altijd docent ecclesiologie en ambtsleer. Hij richt zijn onderzoek met name op oud-katholieke spiritualiteit. In dat kader organiseerde hij enkele internationale "Spiritualitätswochen" en publiceerde hij in 2011 voor een breder publiek het boek Oud- en nieuw-katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken.