Studiefonds

Om uiteenlopende redenen kan het voor studenten wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn om financiële steun te ondervinden bij het volgen van de studie aan het Oud-Katholiek Seminarie. In dergelijke gevallen is een beroep mogelijk op de Stichting Verenigde Oud-Katholieke Studiefondsen "Rens" en "Seminarie".

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de secretaris van het bestuur van het Studiefonds: Mevr. E.M. Jansen, Mariahoek 3-A, 3511 LD Utrecht. Ook brieven met subsidieverzoeken dienen aan de secretaris gericht te worden.

Hieronder vindt men de uitgangspunten die het Studiefonds hanteert bij het al dan niet toekennen van subsidies.

Ook de wettelijk voorgeschreven financiële verantwoording is hieronder te vinden.