Oud-Katholiek Seminarie

Home

Dit is de oude website van het Oud-Katholiek Seminarie.

We verwelkomen u graag op onze nieuwe website: seminarie.oudkatholiek.nl

 

Hartelijk welkom bij de Kerkelijke Opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, die de naam "Oud-Katholiek Seminarie" draagt. Het Seminarie werd in 1725 gesticht, maar de huidige structuur dateert van 1969. Sindsdien zijn wij gevestigd aan de Universiteit Utrecht en verbonden aan de afdeling die inmiddels het Departement Filosofie en Religiewetenschap heet. Aan het Oud-Katholiek Seminarie worden mensen van uiteenlopende achtergrond opgeleid of bijgeschoold in de oud-katholieke theologie, hoofdzakelijk (maar niet uitsluitend) met het oog op pastoraat in of vanuit de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Daarnaast maakt een aantal toehoorders de colleges mee uit persoonlijke belangstelling.

Het Oud-Katholiek Seminarie is geen seminarie in de traditionele (bijv. rooms-katholieke) zin van het woord. Bij ons bestaan gescheiden verantwoordelijkheden tussen Seminarie en Episcopaat. Het Seminarie, bestuurd door een zelfstandig stichtingsbestuur (het Curatorium), verzorgt de opleiding van oud-katholieke theologen en potentiële geestelijken. De bisschoppen, indien ze daarvoor instemming vinden bij het Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, beslissen over wijdingen en (betaalde of onbetaalde) aanstellingen. Starten met de opleiding aan het Seminarie en aanvaard worden als ambtskandidaat zijn dus twee verschillende dingen; het laatste is zaak van de bisschoppen en vindt pas in de loop van het studietraject plaats.

Het Oud-Katholiek Seminarie biedt geen volledige theologieopleiding aan. De structuur van onze opleiding stamt uit de tijd van de "duplex ordo" en nog steeds bieden wij alleen die vakken aan, die specifiek te maken hebben met enerzijds de oud-katholieke kerk en theologie, en anderzijds met de concrete toeleiding tot het functioneren als kerkelijk ambtsdrager. Voorafgaande aan, of gelijktijdig met, de studie aan het Oud-Katholiek Seminarie dient men dus een algemene theologische opleiding te volgen, of te hebben gevolgd. Dit moet een "brede" theologische opleiding zijn met bijbelse, historische, systematische en sociaalwetenschappelijke vakken. Het heeft onze voorkeur dat men deze studie volgt aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST), die zijn hoofdvestiging te Utrecht heeft en die de mogelijkheid biedt tot het gedeeltelijk integreren van de TST- en de OKS-studie.

Ik hoop dat deze website u de informatie geeft waar u naar zoekt. Voor studenten functioneert deze website tevens als studiegids.

Mattijs Ploeger, rector