Docenten en onderzoekers

College van Docenten

J. Eilander-van Maaren MA - docent praktische theologie; promovenda

dr. M. Ploeger - rector; secretaris van het college van docenten; docent systematische theologie; docent liturgie

mgr. dr. D.J. Schoon - docent kerkgeschiedenis

prof. dr. P.B.A. Smit - bijzonder hoogleraar

mr. drs. A.A. Snijders - docent kerkelijk recht

 

Toegevoegde wetenschappelijke onderzoekers

prof. mr. J. Hallebeek - kerkelijk recht

dr. K. Ouwens - liturgie

 

Emeriti

prof. dr. M.F.G. Parmentier - toegevoegd docent patristiek en oecumenica

can. drs. W.B. van der Velde - docent kerkgeschiedenis

mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen - rector; docent praktische theologie; docent ecclesiologie en ambtsleer

prof. dr. J. Visser - bijzonder hoogleraar; rector; docent praktische theologie en ecclesiologie

 


 

Jutta Eilander-van Maaren MA (1980) studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Utrecht en werkte enkele jaren in de geestelijke gezondheidszorg. Vervolgens studeerde ze theologie van de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg (MA 2012) en rondde ze in 2015 haar opleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie af. Vanaf 2009 werkte ze als jongerenpastor van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en vanaf begin 2016 was ze werkzaam als assisterend pastor van de parochie van Utrecht. In januari 2020 is Jutta begonnen als docent Praktische Theologie alsmede als promovendus op datzelfde vakgebied.

 

Prof. mr. Jan Hallebeek (1954) studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aldaar in 1986. Hij doceerde Romeins recht, rechtsgeschiedenis en rechtsfilosofie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was van 1998 tot 2006 werkzaam als bijzonder hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Faculteit Godgeleerdheid te Utrecht (disciplinegroep kerkgeschiedenis). Thans is hij hoogleraar Europese rechtsgeschiedenis aan de VU, waar hij tevens bestuurslid is van het Centrum voor Kerk & Recht. Hij publiceerde Quia natura nichil privatum, Aspecten van de eigendomsvraag in het werk van Thomas van Aquino (1986), The Concept of Unjust Enrichment in Late Scholasticism (1996), Fons et Origo Iuris, Een historische inleiding tot het vermogensrecht (2006) en artikelen op het gebied van het Romeinse recht, de Middeleeuwse rechtswetenschap en het ecclesiologisch Jansenisme. Van 1988 tot 2014 was Jan Hallebeek onbezoldigd docent voor kerkelijk recht aan het Oud-Katholiek Seminarie. Zijn geleidelijk tot boek uitgegroeide collegedictaat is in 2011 gepubliceerd als "Canoniek Recht in Ecclesiologische Context". Sinds 2014 is hij toegevoegd wetenschappelijk onderzoeker.

 

Dr. Koenraad Ouwens (1953) was vanaf 1983 tot 2016 docent liturgiek. Na zijn priesterwijding in 1977 was hij pastoor in Amersfoort en Culemborg, Alkmaar en Krommenie/Zaandam. In 1996 promoveerde hij op een studie over de basis van het oud-katholieke kerklied in Nederland. Na 1993 was hij ook gedurende twee termijnen deken van Haarlem. De vertaling van de psalmen zoals die voorkomt in het Oud-Katholiek Kerkboek 1993 is van zijn hand. Hij was tevens docent voor Liturgiewetenschap aan het Departement für Christkatholische Theologie aan de Universiteit Bern (Zwitserland). Van zijn hand verschenen verschillende verzamelingen liederen. Een langlopend project richt zich op lectionaria (leesroosters) uit diverse tradities; in deze serie zijn intussen verschillende banden verschenen (zie zijn website). Koenraad Ouwens ging in 2016 met emeritaat als docent en is sindsdien toegevoegd wetenschappelijk onderzoeker.

 

Dr. Mattijs Ploeger (1970) studeerde theologie te Leiden (hoofdvak Nieuwe Testament, bijvak kerk- en dogmengeschiedenis 20e eeuw) en volgde de kerkelijke opleiding aan de hervormde kerkelijke opleiding te Leiden (gedeeltelijk) en aan het Oud-Katholiek Seminarie te Utrecht (specialisatie systematische theologie). Vervolgens studeerde hij een half jaar aan het anglicaanse theological college "Westcott House" te Cambridge, waar hij een boekje schreef over de hoogkerkelijke anglicaanse beweging in de 19e en 20e eeuw (High Church Varieties). In 2008 promoveerde hij bij prof. mr. Jan Hallebeek en prof. dr. Anton Houtepen aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift op het grensvlak van ecclesiologie, liturgie en oecumenische theologie (Celebrating Church). Sinds zijn diaken- en priesterwijding in 1999 was hij assisterend pastor te Egmond en achtereenvolgens pastoor van de parochies te Krommenie, Egmond en Haarlem. Daarna was hij opnieuw assisterend pastor te Egmond. Naast zijn pastoorschap werd Mattijs Ploeger in 2008 docent systematische theologie aan het Seminarie; een jaar later werd hij tevens rector. Sinds 2016 is hij ook docent liturgie. Vanaf 2019 vervult hij tevens de functie van secretaris van het College van Docenten.

 

Mgr. dr. Dick Schoon (1958) is geboren en opgegroeid in IJmuiden. Na de lagere school ging hij naar het gymnasium in Driehuis. Hij studeerde in Amsterdam eerst een paar jaar psychologie en daarna theologie aan de UvA. In Amsterdam volgde hij met name, zoals zovelen die voor die faculteit kozen, de colleges van Karel Deurloo, die hem liet delen in zijn geleerdheid in Tenach. Zijn hoofdvakscriptie ging over Jeremia. Jaren later promoveerde hij aan de VU op de geschiedenis van de oud-katholieken in de 19de eeuw. Zijn promotoren waren Jan Hallebeek en Jan Jacobs. Sindsdien doet hij nog altijd graag onderzoek in de rijke archieven van de Oud-Katholieke Kerk in Haarlem en Utrecht. Dick Schoon is sinds 2008 bisschop van Haarlem en sinds 2019 docent kerkgeschiedenis.

 

Prof. dr. Peter-Ben Smit (1979) studeerde aan de universiteiten van Amsterdam, Sheffield, en Bern, alsmede aan het Oud-Katholiek Seminarie in Utrecht en het General Theological Seminary in New York, een stad waar hij tevens tot ziekenhuispastor opgeleid werd. Smit promoveerde in 2005 in Bern met  een proefschrift over de voorstelling van het Rijk Gods als maalgemeenschap in het Nieuwe Testament. Hij verwierf de postdoctorale graad  „Dr. Theol. Habil.“ in 2009 met een vergelijkende studie over de historisch ontwikkeling van het zelfverstaan van de Iglesia Filipina Independiente (Filippijnse Onafhankelijke Kerk) en de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht. Op grond van de laatstgenoemde kwalificatie werd hij in 2010 tot „Privatdozent für Allgemeine Kirchengeschichte und Geschichte des Altkatholizismus“ aan de Universiteit Bern benoemd. Deze functie bekleedde Smit, die in 2005 tot priester gewijd werd, naast het pastoraat van de parochie Bern en een aanstelling als universitair docent Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als docent, onderzoeker en pastor deed Smit ervaring op in Nederland, Zwitserland, de USA en de Filippijnen, waar hij regelmatig als gastdocent werkzaam is. Van 2011 tot 2018 was hij assisterend pastor van de oud-katholieke parochie te Amsterdam. Smit publiceerde op het gebied van het Nieuwe Testament, hermeneutiek, de kerkgeschiedenis en de oecumenische theologie. Hij is sinds 2011 bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht namens het Oud-Katholiek Seminarie. Daarnaast is hij thans hoogleraar contextuele exegese aan de Vrije Universiteit Amsterdam, hoogleraar systematische theologie aan de Universität Bern (Zwitserland) en deken van het bisdom Haarlem.

 

Mr. drs. Adriaan Snijders (1972) studeerde Nederlands recht (specialisatie bestuursrecht) in Rotterdam en Bijbelwetenschappen (specialisatie Nieuwe Testament) in Utrecht. Hij werkt als zelfstandig stafjurist voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en vervolgt zijn theologische studie met de ambtsopleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie. Binnen de Oud-Katholieke Kerk vervult hij onder meer de functies van secretaris van de Commissie voor het Kerkrecht en tweede vertegenwoordiger bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. In de eerstgenoemde functie is hij betrokken bij de ontwikkeling en actualisatie van diverse kerkelijke regelingen. Sinds 2016 is hij docent kerkelijk recht.

 

Can. drs. Wietse van der Velde (1953) was van 1993 tot 2019 docent kerkgeschiedenis. Na zijn priesterwijding in 1984 was hij pastoor van Amersfoort, Groningen, Rotterdam, 's-Gravenhage, Delft en Hilversum. Gedurende een aantal jaren was hij verantwoordelijk voor de opleiding van lectoren. Momenteel is hij o.a. bezig met een kerk- en liturgiehistorisch onderzoek naar de lange weg van de overgang van de Latijnse naar de Nederlandse liturgie in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Over de geschiedenis van de Amersfoortse parochie publiceerde hij het boek Sint Joris op 't Zand. Van der Velde is deken van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht en lid van een aantal nationale en internationale theologische en oecumenische adviescommissies.

 

Mgr. dr. Joris Vercammen (1952) was van 1996 tot 2000 rector van het Oud-Katholiek Seminarie en docent voor praktische theologie, ecclesiologie en ambtsleer. In 1997 promoveerde hij op een onderzoek naar de theorie en de praktijk van het identiteitsberaad in een viertal oud-katholieke parochies (Identiteit in beraad). In 2000 werd hij verkozen tot aartsbisschop van Utrecht. Voor een klein deel van zijn tijd bleef hij aan het seminarie verbonden als docent ecclesiologie en ambtsleer. Hij richt zijn onderzoek met name op oud-katholieke spiritualiteit. In dat kader organiseerde hij enkele internationale "Spiritualitätswochen" en publiceerde hij in 2011 voor een breder publiek het boek Oud- en nieuw-katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. In 2020 ging hij met emeritaat.